23فوریه/18

اسناد ضمیمه اظهارنامه واردات کالا

  برای خروج کالای وارده ازگمرک تحت هریک از عناوین پنجگانه مطروحه درماده ۱۹ قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۵۰ ( به استثنای ترانزیت داخلی اداری) صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه

ادامه مطلب...